skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Southwest Jiaotong University xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New development of CAE platform and computational mechanics software

Feng, Zhi-Qiang ; Liu, Jiantao ; Peng, Lei ; Zhou, Yangjing ; Ning, Po ; Wang, Bo

Journal of Southwest Jiaotong University, June 2016, Vol.51(3), pp.519--524 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.3969/j.issn.0258-2724.2016.03.010

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. LIU Jiantao
  2. 周洋靖
  3. 汪波
  4. Peng, Lei
  5. 彭磊

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...