skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthetic fiber reinforced resins high -tension bushing

Cao Wenqi

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soil heavy mental repairing agent and preparation method and application thereof

Wang Xiaomeng ; Chen Lu ; Yan Longxiang ; Kan Yuchen ; Lin Baiquan

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi -functional electronic lock core

Cheng Guolong

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Goods of furniture for display rather than for use with stereoscopic decoration effect

Qiu Fei

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hexagon energy recuperation heat exchanger fin

Yang Laicun ; LI Aixia ; Shi Jiwen ; LI Xianshu

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explaining Taiwan's Cybersecurity Policy Prior to 2016: Effects of Norms and Identities

Yau, Hon-Min

Issues and Studies, Jun 2018, Vol.54(2), pp.1-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10132511 ; DOI: 10.1142/S10132.51118500042

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hon-Min Yau
  2. Shi Jiwen
  3. Yau, H.-M.
  4. Wang Xiaomeng
  5. Kan Yuchen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...