skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Blankertz, Benjamin xóa Tất cả các phiên bản Popescu, Florin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single Trial Classification of Motor Imagination Using 6 Dry EEG Electrodes (Dry EEG Cap for BCI)

Popescu, Florin ; Fazli, Siamac ; Badower, Yakob ; Blankertz, Benjamin ; Müller, Klaus-R; Miall, Chris (Academic Editor)

PLoS ONE, 2007, Vol.2(7), p.e637 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0000637

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subject-independent mental state classification in single trials

Fazli, Siamac ; Popescu, Florin ; Danóczy, Márton ; Blankertz, Benjamin ; Müller, Klaus-Robert ; Grozea, Cristian

Neural networks : the official journal of the International Neural Network Society, November 2009, Vol.22(9), pp.1305-12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-2782 ; PMID: 19560898 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neunet.2009.06.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Popescu, Florin
  2. Muller, Kr
  3. Fazli, S
  4. Popescu, F
  5. Blankertz, Benjamin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...