skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Wiley Online Library xóa Tất cả các phiên bản War xóa Tất cả các phiên bản Bài báo xóa Tất cả các phiên bản Trước1998 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ballotbox Diplomacy: The War Powers Resolutiona and the Use of Force

Auerswald, David P. ; Cowhey, Peter F.

International Studies Quarterly, September 1997, Vol.41(3), pp.505-528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8833 ; E-ISSN: 1468-2478 ; DOI: 10.1111/0020-8833.00054

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Recall of Edmond Charles Genet: A Study in Transatlantic Politics and Diplomacy

Sheridan, Eugene R.

Diplomatic History, October 1994, Vol.18(4), pp.463-488 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0145-2096 ; E-ISSN: 1467-7709 ; DOI: 10.1111/j.1467-7709.1994.tb00560.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Jeffersonian idea of national security: commerce, the Atlantic balance of power, and the Barbary War, 1786-1805. (foreign policy of Thomas Jefferson)

Sofka, James R.

Diplomatic History, Fall, 1997, Vol.21(4), p.519(26) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0145-2096

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The military talks at Kilometer 101: The U.N.'s effectiveness as a third party

Jonah, James

Negotiation Journal, 1990, Vol.6(1), pp.53-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0748-4526 ; E-ISSN: 1571-9979 ; DOI: 10.1007/BF01000457

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THREATS TO DÉTENTE: INTUITIVE HOPES AND COUNTERINTUITIVE REALITIES

Weede, Erich

European Journal of Political Research, December 1977, Vol.5(4), pp.407-432 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-4130 ; E-ISSN: 1475-6765 ; DOI: 10.1111/j.1475-6765.1977.tb00798.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On losing and getting a head: warfare, exchange, and alliance in a changing Sumba, 1888-1988

Hoskins, Janet

American Ethnologist, August, 1989, Vol.16(3), p.419(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-0496

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Weede, Erich
  2. Hoskins, J
  3. Sofka, James
  4. Jonah, James
  5. Cowhey, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...