skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.669  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Noli me tangere, detail of 1762232 (fresco)
Noli me tangere, detail of 1762232 (fresco)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noli me tangere, detail of 1762232 (fresco)

Giotto Di Bondone

Toàn văn sẵn có

2
Blessed Reginald of Orleans (Dominican Saint), 1450 - 1507 (fresco)
Blessed Reginald of Orleans (Dominican Saint), 1450 - 1507 (fresco)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blessed Reginald of Orleans (Dominican Saint), 1450 - 1507 (fresco)

Butinone, Bernadino Jacobi

Toàn văn sẵn có

3
Madonna and Child with Sts Benedict, John the Baptist and Francis, 1556 - 1629 (canvas)
Madonna and Child with Sts Benedict, John the Baptist and Francis, 1556 - 1629 (canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Madonna and Child with Sts Benedict, John the Baptist and Francis, 1556 - 1629 (canvas)

Cesi, Bartolomeo

Toàn văn sẵn có

4
St. John, 1590-95 (oil on canvas)
St. John, 1590-95 (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

St. John, 1590-95 (oil on canvas)

Greco, El Domenico

Toàn văn sẵn có

5
Portrait of 'Captain Poole' in Armour, before 1671 (oil on canvas)
Portrait of 'Captain Poole' in Armour, before 1671 (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portrait of 'Captain Poole' in Armour, before 1671 (oil on canvas)

Hanneman, Adriaen

Toàn văn sẵn có

6
Study of Three Hands, 1625-30 (black & red chalk on paper)
Study of Three Hands, 1625-30 (black & red chalk on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of Three Hands, 1625-30 (black & red chalk on paper)

Strozzi, Bernardo

Toàn văn sẵn có

7
Supper at Emmaus, c.1630-33 (ink & chalk on paper)
Supper at Emmaus, c.1630-33 (ink & chalk on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supper at Emmaus, c.1630-33 (ink & chalk on paper)

Rembrandt Harmensz. van Rijn

Toàn văn sẵn có

8
Portrait of a Dutch a Family, c.1635 (oil on canvas)
Portrait of a Dutch a Family, c.1635 (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portrait of a Dutch a Family, c.1635 (oil on canvas)

Hals, Frans

Toàn văn sẵn có

9
Merry Company, c.1665 (oil on canvas)
Merry Company, c.1665 (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Merry Company, c.1665 (oil on canvas)

Ochtervelt, Jacob

Toàn văn sẵn có

10
Portrait of George Washington, 1779 (oil on canvas)
Portrait of George Washington, 1779 (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portrait of George Washington, 1779 (oil on canvas)

Stuart, Gilbert

Toàn văn sẵn có

11
An Antiquarian, c.1790 (pencil on paper)
An Antiquarian, c.1790 (pencil on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Antiquarian, c.1790 (pencil on paper)

Dance-Holland, Nathaniel

Toàn văn sẵn có

12
Sign language alphabet, 1827 (engraving) (b/w photo)
Sign language alphabet, 1827 (engraving) (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sign language alphabet, 1827 (engraving) (b/w photo)

Alavoine, Adele

Toàn văn sẵn có

13
Count Sergei Yulyevich Witte (b/w photo)
Count Sergei Yulyevich Witte (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Count Sergei Yulyevich Witte (b/w photo)

Toàn văn sẵn có

14
Sketch Book for the 'Child's Dream', 1858 (pencil, pen & ink on paper)
Sketch Book for the 'Child's Dream', 1858 (pencil, pen & ink on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sketch Book for the 'Child's Dream', 1858 (pencil, pen & ink on paper)

Halswelle, Keeley

Toàn văn sẵn có

15
Heinrich Zille (b/w photo)
Heinrich Zille (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heinrich Zille (b/w photo)

Toàn văn sẵn có

16
Horses at a Fountain, 1862 (oil on canvas)
Horses at a Fountain, 1862 (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Horses at a Fountain, 1862 (oil on canvas)

Delacroix, Ferdinand Victor Eugene

Toàn văn sẵn có

17
Ludwig Thoma (b/w photo)
Ludwig Thoma (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ludwig Thoma (b/w photo)

Toàn văn sẵn có

18
Franklin D. Roosevelt (b/w photo)
Franklin D. Roosevelt (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Franklin D. Roosevelt (b/w photo)

Toàn văn sẵn có

19
Jesus, 1893 (oil on canvas)
Jesus, 1893 (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jesus, 1893 (oil on canvas)

Munier, Émile

Toàn văn sẵn có

20
True Friendship's laws are by this way expressed: Welcome the Coming-Speed the Parting Guest, 1896 (w/c on paper)
True Friendship's laws are by this way expressed: Welcome the Coming-Speed the Parting Guest, 1896 (w/c on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

True Friendship's laws are by this way expressed: Welcome the Coming-Speed the Parting Guest, 1896 (w/c on paper)

Hammond, Gertrude E. Demain

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.669  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.642)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (49)
 2. 1960đến1977  (44)
 3. 1978đến1991  (68)
 4. 1992đến2006  (351)
 5. Sau 2006  (1.852)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Gestures  (1.863)
 2. Humans  (771)
 3. Male  (657)
 4. Female  (606)
 5. Psychology  (579)
 6. Gesture  (371)
 7. Medicine  (370)
 8. Nonverbal Communication  (291)
 9. Speech  (252)
 10. Languages & Literatures  (213)
 11. Kinesics  (80)
 12. Social Welfare & Social Work  (79)
 13. Music  (76)
 14. Men  (65)
 15. Man  (64)
 16. Gesturing  (57)
 17. Body Language  (52)
 18. Aphasia  (46)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.387)
 2. French  (136)
 3. Portuguese  (50)
 4. Spanish  (49)
 5. Japanese  (21)
 6. German  (19)
 7. Italian  (7)
 8. Czech  (5)
 9. Russian  (4)
 10. Korean  (4)
 11. Polish  (3)
 12. qno  (3)
 13. Norwegian  (2)
 14. Arabic  (1)
 15. Danish  (1)
 16. Turkish  (1)
 17. Chinese  (1)
 18. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Goldin-Meadow, S
 2. Goldin-Meadow, Susan
 3. Goldin - Meadow, Susan
 4. Tomasello, Michael
 5. Goldenberg, G

theo chủ đề:

 1. Gestures
 2. Humans
 3. Male
 4. Female
 5. Psychology

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...