skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 42  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sociology of Law: An Introduction

Travers, Max

International Journal of the Sociology of Law, June, 1993, Vol.21(2), p.175-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0194-6595

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Putting sociology back into the sociology of law. (United Kingdom)

Travers, Max

Journal of Law and Society, Winter, 1993, Vol.20(4), p.438-451 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-323X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The phenomenon of the 'radical lawyer.'

Travers, Max

Sociology, Feb, 1994, Vol.28(1), p.245(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The phenomenon of the 'radical lawyer'

Travers, Max

Sociology : the Journal of the British Sociological Association, Feb 1994, Vol.28(1), p.245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380385 ; E-ISSN: 14698684

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law in Everyday Life

Travers, Max

International Journal of the Sociology of Law, June, 1994, Vol.22(2), p.173-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0194-6595

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lawyers in a Postmodern World: Translation and Transgression (Book Review)

Travers, Max

Journal of Law and Society, 1 September 1994, Vol.21(3), pp.406-408 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263323X ; E-ISSN: 14676478 ; DOI: 10.2307/1410744

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PREACHING TO THE CONVERTED?

Travers, Max

1997, Vol. 37(3), pp.359-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0955 ; E-ISSN: 1464-3529

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PREACHING TO THE CONVERTED? Improving the Persuasiveness of Criminal Justice Research

Travers, Max

The British Journal of Criminology, 1 July 1997, Vol.37(3), pp.359-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00070955 ; E-ISSN: 14643529

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rape on Trial: How the Mass Media Construct Legal Reform and Social Change (Book Review)

Travers, Max

Discourse & Society, 1 January 1999, Vol.10(3), pp.442-444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09579265 ; E-ISSN: 14603624

Toàn văn sẵn có

10
The Reality of Law: Work and Talk in a Firm of Criminal Lawyers
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Reality of Law: Work and Talk in a Firm of Criminal Lawyers

Lynch, Michael ; Travers, Max

Contemporary Sociology, 03/1999, Vol.28(2), p.188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2654868

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dilemmas in the Courtroom: A Study of Trials of Violent Crime in the Netherlands

Travers, Max

International Journal of the Sociology of Law, March, 1999, Vol.27(1), p.119-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0194-6595

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Travers, Max

Discourse & Society, July 1999, Vol.10(3), pp.442-444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-9265 ; E-ISSN: 1460-3624 ; DOI: 10.1177/0957926599010003009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rape on Trial: How the Mass Media Construct Legal Reform and Social Change.(Review)

Travers, Max

Discourse & Society, July, 1999, Vol.10(3), p.442(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-9265

Toàn văn sẵn có

14
The British Immigration Courts - A study of law and politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The British Immigration Courts - A study of law and politics

Travers, Max

E-ISBN: 9781847425027 ; E-ISBN: 184742502X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Travers, Max

Discourse Studies, August 1999, Vol.1(3), pp.373-374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1461-4456 ; DOI: 10.1177/1461445699001003005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conversation Analysis: Principles, Practices and Applications (Book Review)

Travers, Max

Discourse Studies, 1 August 1999, Vol.1(3), pp.373-374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14614456 ; E-ISSN: 14617080

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work, technology and the small office

Travers, Max

DOI: 10.5449/idslu-001104020

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Calvey, Dave ; Travers, Max

DOI: 10.5449/idslu-001104012

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work, technology and the small office

Travers, Max

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Travers, Max ; Calvey, Dave

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 42  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (27)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (6)
 2. 1997đến2000  (10)
 3. 2001đến2004  (11)
 4. 2005đến2007  (8)
 5. Sau 2007  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (38)
 2. German  (2)
 3. French  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. K - Law.  (3)
 2. H - Social sciences.  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Travers, Max
 2. Travers, M.
 3. Max Travers
 4. Banakar, Reza
 5. Calvey, Dave

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...