skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Computational aspects of one-dimensional shape memory alloy modeling with phase diagrams
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational aspects of one-dimensional shape memory alloy modeling with phase diagrams

Govindjee, Sanjay ; Kasper, Eric P.

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 4/1999, Vol.171(3-4), pp.309-326 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00457825 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0045-7825(98)00213-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
A mixed-enhanced strain method
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A mixed-enhanced strain method

Kasper, Eric P. ; Taylor, Robert L.

Computers & Structures, 4/2000, Vol.75(3), pp.237-250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00457949 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0045-7949(99)00134-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heterotic String Optical Unification

Perkins, John ; Dundee, Ben ; Obousy, Richard ; Kasper, Eric ; Robinson, Matthew ; Stone, Kristin ; Cleaver, Gerald

Arxiv ID: hep-ph/0310155

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heterotic String Optical Unification

Perkins, John ; Dundee, Ben ; Obousy, Richard ; Kasper, Eric ; Robinson, Matthew ; Stone, Kristin ; Cleaver, Gerald; Cleaver, Gerald (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 4, 2003

Toàn văn sẵn có

5
HETEROTIC STRING OPTICAL UNIFICATION
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

HETEROTIC STRING OPTICAL UNIFICATION

Cleaver, G. ; Dundee, Ben ; Perkins, John ; Obousy, Richard ; Kasper, Eric ; Robinson, Matt ; Stone, Kristin

String Phenomenology 2003, 2004, pp.86-93

ISBN: 9789812702463 ; DOI: 10.1142/9789812702463_0012

Toàn văn sẵn có

6
Methodology
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methodology

Kasper, Eric

Contributions to Management Science, Internal Research & Development Markets, pp.86-136

ISBN: 9783790817287 ; ISBN: 3790817287 ; E-ISBN: 9783790817294 ; E-ISBN: 3790817295 ; DOI: 10.1007/3-7908-1729-5_3

Toàn văn sẵn có

7
Findings of the group interviews
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Findings of the group interviews

Kasper, Eric

Contributions to Management Science, Internal Research & Development Markets, pp.218-229

ISBN: 9783790817287 ; ISBN: 3790817287 ; E-ISBN: 9783790817294 ; E-ISBN: 3790817295 ; DOI: 10.1007/3-7908-1729-5_6

Toàn văn sẵn có

8
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Kasper, Eric

Contributions to Management Science, Internal Research & Development Markets, pp.1-18

ISBN: 9783790817287 ; ISBN: 3790817287 ; E-ISBN: 9783790817294 ; E-ISBN: 3790817295 ; DOI: 10.1007/3-7908-1729-5_1

Toàn văn sẵn có

9
Internal research & development markets with 40 tables
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internal research & development markets with 40 tables

Kasper, Eric

ISBN: 3790817287 ; ISBN: 9783790817287

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Literature review
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Literature review

Kasper, Eric

Contributions to Management Science, Internal Research & Development Markets, pp.19-85

ISBN: 9783790817287 ; ISBN: 3790817287 ; E-ISBN: 9783790817294 ; E-ISBN: 3790817295 ; DOI: 10.1007/3-7908-1729-5_2

Toàn văn sẵn có

11
Findings of the case studies (cross-case analysis)
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Findings of the case studies (cross-case analysis)

Kasper, Eric

Contributions to Management Science, Internal Research & Development Markets, pp.137-162

ISBN: 9783790817287 ; ISBN: 3790817287 ; E-ISBN: 9783790817294 ; E-ISBN: 3790817295 ; DOI: 10.1007/3-7908-1729-5_4

Toàn văn sẵn có

12
Findings of the survey
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Findings of the survey

Kasper, Eric

Contributions to Management Science, Internal Research & Development Markets, pp.163-217

ISBN: 9783790817287 ; ISBN: 3790817287 ; E-ISBN: 9783790817294 ; E-ISBN: 3790817295 ; DOI: 10.1007/3-7908-1729-5_5

Toàn văn sẵn có

13
Conclusions
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conclusions

Kasper, Eric

Contributions to Management Science, Internal Research & Development Markets, pp.230-254

ISBN: 9783790817287 ; ISBN: 3790817287 ; E-ISBN: 9783790817294 ; E-ISBN: 3790817295 ; DOI: 10.1007/3-7908-1729-5_7

Toàn văn sẵn có

14
Internal Research & Development Markets
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internal Research & Development Markets

Kasper, Eric; Müller, Werner A (Editor) ; Bihn, Martina (Editor)

Contributions to Management Science

ISBN: 9783790817287 ; ISBN: 3790817287 ; E-ISBN: 9783790817294 ; E-ISBN: 3790817295 ; DOI: 10.1007/3-7908-1729-5

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign Languages, Right to Learn and Teach

Kasper, Eric

Encyclopedia of the First Amendment

ISBN: 978-1-60426-697-9

Toàn văn sẵn có

16
Engaging Somali Young Adults in Cedar-Riverside: Opportunities for Programming and Collaboration
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engaging Somali Young Adults in Cedar-Riverside: Opportunities for Programming and Collaboration

Fleck, Peter ; Gardner, Leah ; Kasper, Eric

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

James Madison Rules America: The Constitutional Origins of Congressional Partisanship

Kasper, Eric T

Perspectives on Politics, 2011, Vol.9(1), pp.185-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1537-5927 ; E-ISSN: 1541-0986 ; DOI: 10.1017/S1537592710003865

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Influence of Magna Carta in Limiting Executive Power in the War on Terror

Kasper, Eric

Political Science Quarterly, Winter 2011/2012, pp.547-578 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00323195 ; E-ISSN: 1538-165X

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of Magna Carta in limiting executive power in the war on terror

Kasper, Eric T.

Political Science Quarterly, Winter, 2011, Vol.126(4), p.547(32) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
<i>James Madison: A Son of Virginia &amp; a Founder of the Nation</i> by Jeff Broadwater (review)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

James Madison: A Son of Virginia & a Founder of the Nation by Jeff Broadwater (review)

Kasper, Eric T.

Register of the Kentucky Historical Society, 2013, Vol.111(1), pp.83-85

E-ISSN: 2161-0355 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/khs.2013.0011

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (2)
 2. 2003đến2005  (3)
 3. 2006đến2010  (11)
 4. 2011đến2014  (9)
 5. Sau 2014  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kasper, Eric
 2. Kasper, Eric T
 3. Canal, Enrique
 4. Perez, Juan
 5. Campos, Kalina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...