skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for efficient response of Common Information Model (CIM) server

Kuo, Kuang ; Kao, Ku-Lan ; Chang, Yun ; Chang, Weiien

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EFFICIENT RESPONSE OF COMMON INFORMATION MODEL (CIM) SERVER

Chang Hancock Yc ; Weiien Chang ; Kao Ku-Lan ; Kuo Ku Chang

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient response of common information model (CIM) server

Chang Hancock Y C ; Wei-Chien Chang ; Kao Ku-Lan ; Kuo Ku Chang

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kuo Ku Chang
  2. Kao Ku-Lan
  3. Chang, Weiien
  4. Chang Hancock Yc
  5. Chang, Yun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...