skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.408  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Condenser and holder therefor

Costa Robert C. Da

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Condenser structure

Rice Horace E ; Costa Robert C. Da

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radio apparatus

Costa Robert C. Da

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Terminal connecting system

Costa Robert C. Da

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variable impedance

Costa Robert C. Da

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrical connecter

Costa Robert C. Da

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Circuit controller

Costa Robert C. Da

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermediate buffer for tender locomotives

Costa Robert Gerson Da

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thread forming apparatus

Costa Robert A ; Kraska Marinus J

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pop-up sprinkler with slide connection

Costa Robert B

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water motor for sprinklers

Costa Robert B

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swirl device for sprinkler heads

Costa Robert B

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ecological Energetics of a Natural Population of the Predaceous Zooplankter Leptodora kindtii Focke (Cladocera)

Cummins, Kenneth W. ; Costa, Robert R. ; Rowe, Ruth E. ; Moshiri, Gerald A. ; Scanlon, Richard M. ; Zajdel, Richard K.

Oikos, 1 January 1969, Vol.20(2), pp.189-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00301299 ; E-ISSN: 16000706 ; DOI: 10.2307/3543189

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
RESPIRATORY ENERGY EXPENDITURE BY THE PREDACEOUS ZOOPLANKTER LEPTODORA KINDTII (FOCKE) (CRUSTACEA: CLADOCERA)1: RESPIRATORY ENERGY EXPENDITURE BY
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RESPIRATORY ENERGY EXPENDITURE BY THE PREDACEOUS ZOOPLANKTER LEPTODORA KINDTII (FOCKE) (CRUSTACEA: CLADOCERA)1: RESPIRATORY ENERGY EXPENDITURE BY

Moshiri, Gerald A. ; Cummins, Kenneth W. ; Costa, Robert R.

Limnology and Oceanography, 07/1969, Vol.14(4), pp.475-484 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.4319/lo.1969.14.4.0475

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wassermotor fuer eine Beregnungsvorrichtung

Bernard Costa,Robert

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Contribution of Leptodora and Other Zooplankton to the Diet of Various Fish

Costa, Robert R. ; Cummins, Kenneth W.

The American Midland Naturalist, 1 April 1972, Vol.87(2), pp.559-564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030031 ; E-ISSN: 19384238 ; DOI: 10.2307/2423594

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and Growth of Ceriodaphnia reticulata Embryos

Shuba, Thomas ; Costa, Robert R.

Transactions of the American Microscopical Society, 1 July 1972, Vol.91(3), pp.429-435

ISSN: 00030023 ; DOI: 10.2307/3224884

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geographic Distribution of the Genus Parargyractis Lange (Lepidoptera: Pyralidae) throughout the Lake Erie and Lake Ontario Watersheds (U.S.A.)

Lavery, Michael A. ; Costa, Robert R.

Journal of the New York Entomological Society, 1 March 1973, Vol.81(1), pp.42-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00287199 ; E-ISSN: 19372361

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cataloging Scientific Literature: A Class-Generated Activity

Costa, Robert R.

Journal of College Science Teaching, 1 April 1973, Vol.2(4), pp.41-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047231X ; E-ISSN: 19434898

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CAMMING SYSTEM INCLUDING A FLEXIBLE CAM OF ADJUSTABLE PERIPHERAL LENGTH

Costa; Robert B ; Troup; Edward M

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.408  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (126)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1972  (15)
 2. 1972đến1989  (17)
 3. 1990đến1998  (30)
 4. 1999đến2008  (120)
 5. Sau 2008  (1.226)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.391)
 2. French  (28)
 3. German  (19)
 4. Portuguese  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Costa, Robert
 2. Costa, Robert H.
 3. Costa, R H
 4. Costa, RH
 5. Costa, R

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Chemistry
 3. Sciences
 4. Animals
 5. Mice

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...