skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ingenious Non-Typical Protagonist in the Transylvanian Rural World. Case Study: Ştefan Rus from Marna Nouă

Roşu, Răzvan

Philologica Jassyensia, 2018, Vol.14(2), pp.227-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18415377 ; E-ISSN: 22478353

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

EURO MULTIMEDIA GROUP INC

Experian Commercial Risk Database

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

RUS INTERIORS DESIGN INC

Experian Commercial Risk Database

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

RUS INTERIORS & SURFACES INC

Experian Commercial Risk Database

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Roşu, Răzvan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...