skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Public management and governance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public management and governance

Bovaird A. G; Loffler Elke

London ; New York : Routledge, 2016. - (351 PUB 2016) - ISBN9780415501859 (hardback);ISBN9780415501866 (paperback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Performance-based Legitimacy: The Case of the Communist Party of Vietnam and Doi Moi
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance-based Legitimacy: The Case of the Communist Party of Vietnam and Doi Moi

Le, Hong Hiep

ISIKNOWLEDGE; 0129-797X; 1793-284X; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26761

Truy cập trực tuyến

3
The role of Elections
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of Elections

Nguyen, Dang Dung

2588-1167; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61834

Truy cập trực tuyến

4
Legal Document Control one of Basic Conditions to Protect and Ensure Human Right
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legal Document Control one of Basic Conditions to Protect and Ensure Human Right

Hoang, Thi Kim Que; Le, Thi Phuong Nga; VNU Journal of Science: Legal Studies

Hoang, T. K. Q., Le, T. P. N. (2019). Legal Document Control one of Basic Conditions to Protect and Ensure Human Right. VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 35, No. 2 (2019) 14-22; 2588-1167; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64773; https://doi.org/10.25073/2588-1167/vnuls. 4201

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Trong mục lục thư viện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...