skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methodology for the development of vocal user interfaces

Céspedes-Hernández, David ; González-Calleros, Juan ; Guerrero-García, Josefina ; Vanderdonckt, Jean ; Rodríguez-Vizzuett, Liliana

Proceedings of the 4th Mexican Conference on human-computer interaction, 03 October 2012, pp.35-42

ISBN: 9781450316590 ; ISBN: 145031659X ; DOI: 10.1145/2382176.2382184

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...