skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 98  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Women'S Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Eurocentrism: Developing World Women's Studies

Hughes, Sarah

Feminist Studies, Vol.18(2), p.389 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00463663 ; E-ISSN: 21533873 ; DOI: 10.2307/3178236

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Modern Middle East: From Imperialism to Freedom, 1800-1958

Perry, Glenn

Arab Studies Quarterly, Vol.18(2), p.91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02713519 ; E-ISSN: 20436920

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rise and Fall of Jewish Nationalism: Jewish and Christian Ethnicity in Ancient Palestine

Attridge, Harold W.

The Journal of the American Oriental Society, April-June, 1996, Vol.116(2), p.292(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0279

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discourses of the Vanishing: Modernity, Phantasm, Japan

Tamanoi, Mariko

The Journal of Asian Studies, Vol.55(2), p.460 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

One Language, Two Scripts: The Hindi Movement in Nineteenth Century North India

Sonntag, Selma

The Journal of Asian Studies, Vol.55(2), p.503 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Meiji Unification through the Lens of Ishikawa Prefecture

Steele, M

The Journal of Asian Studies, Vol.55(4), pp.997-999 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Modern History of Southeast Asia: Decolonization, Nationalism, and Separatism

Berger, Mark T.

The Journal of Asian Studies, Nov, 1996, Vol.55(4), p.1058(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition, 1932-1947

Broomfield, John

The Journal of Asian Studies, Vol.55(4), pp.1032-1033 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marxist Theory and Nationalist Politics: The Case of Colonial India

Mallick, Ross

The Journal of Asian Studies, Vol.56(1), pp.241-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sacred War: Nationalism and Revolution in a Divided Vietnam

Gilbert, Marc

The Journal of Asian Studies, Vol.56(1), pp.249-251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rescuing History from the Nation: Questioning Narratives of Modern China

Huters, Theodore

The Journal of Asian Studies, Vol.56(1), pp.166-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Invention of Politics in Colonial Malaya: Contesting Nationalism and the Expansion of the Public Sphere

Cheah, Boon

The Journal of Asian Studies, Vol.56(1), pp.263-265 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

For the Sake of Our Japanese Brethren: Assimilation, Nationalism, and Protestantism among the Japanese of Los Angeles, 1895-194

Okutsu, Jim

Journal of American Ethnic History, Spring, 1997, Vol.16(3), p.140(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-5927

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special Sorrows: The Diasporic Imagination of Irish, Polish, and Jewish Immigrants in the United States

Bukowczyk, John

The International Migration Review, Vol.31(1), pp.192-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379 ; DOI: 10.2307/2547271

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

"For the Sake of Our Japanese Brethren": Assimilation, Nationalism, and Protestantism among the Japanese of Los Angeles, 1895-1942

Odo, Franklin

The International Migration Review, Vol.31(1), pp.199-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379 ; DOI: 10.2307/2547278

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Indonesia

Crouch, Harold

The Journal of Asian Studies, Vol.56(2), pp.560-561 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Regionalism in a Colonial Context: Minabasa in the Dutch East Indies

Nourse, Jennifer W.

The Journal of Asian Studies, May, 1997, Vol.56(2), p.554(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Home and Harem: Nation, Gender, Empire, and the Cultures of Travel

Levine, Philippa

The Journal of Asian Studies, Vol.56(2), pp.523-525 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Roots of Nationalism: Sri Lanka

Jeganathan, Pradeep

The Journal of Asian Studies, Vol.56(3), pp.841-842 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unmaking the Nation: The Politics of Identity and History in Modern Sri Lanka

Mcgilvray, Dennis

The Journal of Asian Studies, Vol.56(4), pp.1130-1132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 98  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (96)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (22)
 2. 1998đến2000  (24)
 3. 2001đến2003  (30)
 4. 2004đến2007  (18)
 5. Sau 2007  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rocher, Rosane
 2. Aggarwal, Kusum
 3. Odo, Franklin
 4. Bhandari, Vivek
 5. Roy, Parama

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...