skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Năm xuất bản: Trước1995 xóa Nhan đề tạp chí: Review of Politics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utopia and the Lumpenproletariat: Marx's reasoning in The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte. (delinquents)

Hayes, Peter

The Review of Politics, Summer, 1988, Vol.50(3), p.445(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6705

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Peter Hayes
  2. Hayes, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...