skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: Giardia Duodenalis xóa Chủ đề: Research Article xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giardia duodenalis Infection Reduces Granulocyte Infiltration in an In Vivo Model of Bacterial Toxin-Induced Colitis and Attenuates Inflammation in Human Intestinal Tissue.(Research Article)

Cotton, James A. ; Motta, Jean - Paul ; Schenck, L. Patrick ; Hirota, Simon A. ; Beck, Paul L. ; Buret, Andre G.

PLoS ONE, Oct 7, 2014, Vol.9(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Giardia duodenalis Surface Cysteine Proteases Induce Cleavage of the Intestinal Epithelial Cytoskeletal Protein Villin via Myosin Light Chain Kinase
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giardia duodenalis Surface Cysteine Proteases Induce Cleavage of the Intestinal Epithelial Cytoskeletal Protein Villin via Myosin Light Chain Kinase

Bhargava, Amol ; Cotton, James A. ; Dixon, Brent R. ; Gedamu, Lashitew ; Yates, Robin M. ; Buret, Andre G.; Bogyo, Matthew

PLOS ONE, 9/3/2015, Vol.10(9), p.e0136102 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0136102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Buret, Andre G
  2. Buret, AG
  3. Buret, Andre
  4. Cotton, James A
  5. Cotton, Ja

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...