skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Cotton, J xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Journals (Sage Publications) xóa Chủ đề: Odds Ratio xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anemia in cardiac surgery: next target for mortality and morbidity improvement?

Padmanabhan, Hari ; Aktuerk, Dincer ; Brookes, Matthew J ; Nevill, Alan M ; Ng, Alex ; Cotton, James ; Luckraz, Heyman

Asian cardiovascular & thoracic annals, January 2016, Vol.24(1), pp.12-7

E-ISSN: 1816-5370 ; PMID: 26602161 Version:1 ; DOI: 10.1177/0218492315618032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  2. Sage Publications (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ng, A.
  2. Luckraz, H.
  3. Aktuerk, Dincer
  4. Aktuerk, D.
  5. Brookes, M.J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...