skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kiesel, Andrea xóa Chủ đề: Female xóa Nhan đề tạp chí: Memory &Amp; Cognition xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trading off switch costs and stimulus availability benefits: An investigation of voluntary task-switching behavior in a predictable dynamic multitasking environment

Mittelstädt, Victor ; Miller, Jeff ; Kiesel, Andrea

Memory & cognition, July 2018, Vol.46(5), pp.699-715 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1532-5946 ; PMID: 29524178 Version:1 ; DOI: 10.3758/s13421-018-0802-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. ABI/INFORM Complete  (1)
 2. ABI/INFORM Global  (1)
 3. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mittelstädt, Victor
 2. Miller, J
 3. Kiesel, Andrea
 4. Mittelstadt, V
 5. Kiesel, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...