skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Russian xóa Chủ đề: Signwriting System xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SIGN LANGUAGE NOTATION SYSTEMS AND THEIR COMPARATIVE ANALYSIS

Maria A. Myasoedova ; Zinaida P. Myasoedova

Sovremennye Informacionnye Tehnologii i IT-obrazovanie, 01 March 2018, Vol.14(1), pp.183-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2411-1473 ; DOI: 10.25559/SITITO.14.201801.183-192

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  (1)
  2. DataCite  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...