skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Applied Physics Letters xóa Nhan đề tạp chí: Applied physics letter xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electric-field control of domain wall nucleation and pinning in a metallic ferromagnet

Bernand-Mantel, Anne ; Herrera-Diez, Liza ; Ranno, Laurent ; Pizzini, Stefania ; Vogel, Jan ; Givord, Dominique ; Auffret, Stéphane ; Boulle, Olivier ; Miron, Ioan Mihai ; Gaudin, Gilles; Bernand-Mantel, Anne (Editor)

Applied Physics Letters, 28 March 2013, Vol.102(12), p.122406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.4798506

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vogel, Jan
  2. Miron, Ioan Mihai
  3. Ranno, Laurent
  4. Auffret, Stéphane
  5. Gaudin, Gilles

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...