skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Ngôn ngữ: Spanish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El paradigma cualitativo y su presencia en las investigaciones de la Bibliotecología y la Ciencia de la Información

Fernández Hernández, Sandra ; Rivera, Zoia

Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, 2009, Vol.20(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2307-2113

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rivera, Zoia
  2. Fernández Hernández, Sandra

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...