skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 34.284  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

전자

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

전기 광학식 중심선 측정장치

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

방위 측정기의 공중선장치

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

제3고조파 신호발생용 전자여파기

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

자동방향 탐지기

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

거리측정 장치

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

거리 측정 장치

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

광학적 표적추적 및 지정시스템

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

전기적으로 조종할 수 있는 텔레비젼 안테나를 자동적으로 조종하기 위한 장치

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

산업 플랜트 음향 감시방법과 장치

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

원자로 용기의 검사장치

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

기체경사 검출장치

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

광학섬유 회전 감지기

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

음원(音原) 검출처리공정 및 음향방출 모니터링(monitoring) 장치

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

진통작용을 가진 가용성 화합물의 제조방법

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

지적 경계점 표지봉

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

포경선용 소나(SONAR)장치

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

태양광 방향센서

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

태양광 자동 추적장치

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

초음파 진단장치

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 34.284  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (46)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (67)
 2. 1996đến2000  (573)
 3. 2001đến2005  (2.832)
 4. 2006đến2011  (6.103)
 5. Sau 2011  (24.709)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (34.153)
 2. Bài báo  (99)
 3. Tài nguyên văn bản  (15)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (31.820)
 2. French  (1.089)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...