skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bài báo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors Influencing the Release of Arsenic, Manganese and Iron from Sulfide and Arsenide Minerals to Water Environment

Tran Hong Con ; Bui Duy Cam ; Nguyen Thi Kim Dung

EnvironmentAsia, 01 July 2011, Vol.4(2), pp.43-48

ISSN: 1906-1714

Toàn văn sẵn có

2
Determination of some heavy metals in sediment from marine and river mouth
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of some heavy metals in sediment from marine and river mouth

Bui, Duy Cam

p. 5-11; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6313

Truy cập trực tuyến

3
Effect of Surfactant on Degradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (pahs) in Thermophilic Anaerobic Co-Digestion of Sludge from Kim-Ngưu River and Organic Waste
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Surfactant on Degradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (pahs) in Thermophilic Anaerobic Co-Digestion of Sludge from Kim-Ngưu River and Organic Waste

Cao, Vũ Hưng; Bùi, Duy Cam; Bạch, Quang Dũng

p. 36-42; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12982

Truy cập trực tuyến

4
Accumulation and transpotation of selected heavy metals in thermophilic anaerobic co-digestion of municipal sewage sludge and organic waste
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accumulation and transpotation of selected heavy metals in thermophilic anaerobic co-digestion of municipal sewage sludge and organic waste

Cao, Vũ Hưng; Bùi, Duy Cam; Trịnh, Lê Hùng; Bạch, Quang Dũng

8 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12996

Truy cập trực tuyến

5
Tự hào là trụ cột của ĐHQGHN
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tự hào là trụ cột của ĐHQGHN

Bùi, Duy Cam

tr. 52-53; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2669

Truy cập trực tuyến

6
Determination of some Heary Metals in Sediment from Marine and River Mouth
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of some Heary Metals in Sediment from Marine and River Mouth

Bui Duy Cam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59772

Truy cập trực tuyến

7
Tách giữ kim loại nặng chì, đồng, niken, crom, và thori từ dung dịch môi trường axit yếu bằng cột axit humic
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tách giữ kim loại nặng chì, đồng, niken, crom, và thori từ dung dịch môi trường axit yếu bằng cột axit humic

Bùi Duy Cam, Phạm Văn Tình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59787

Truy cập trực tuyến

8
Heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons in municipal sewage sludge from a river in highly urbanized metropolitan area in Hanoi, Vietnam: levels, accumulation pattern and assessment of land application
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons in municipal sewage sludge from a river in highly urbanized metropolitan area in Hanoi, Vietnam: levels, accumulation pattern and assessment of land application

Cao, Vu Hung; Bui, Duy Cam; Pham, Thi Ngoc Mai

ISIKNOWLEDGE; 0269-4042; https://link.springer.com/article/10.1007/s10653-014-9635-2; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32412

Truy cập trực tuyến

9
Silver doped titania materials on clay support for enhanced visible light photocatalysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Silver doped titania materials on clay support for enhanced visible light photocatalysis

Nguyen, Thi Dieu Cam; Nguyen, Van Noi; Bui, Duy Cam, ...

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27427

Truy cập trực tuyến

10
Xác định một số nguyên tố đa, vi lượng trong cây và cao Artichaut Đà Lạt
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xác định một số nguyên tố đa, vi lượng trong cây và cao Artichaut Đà Lạt

Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Mộng Sinh, Bùi Duy Cam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59945

Truy cập trực tuyến

11
Xác định selen trong các mẫu địa chất và môi trường bằng phương pháp kích hoạt nowtron có xử lí mẫu
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xác định selen trong các mẫu địa chất và môi trường bằng phương pháp kích hoạt nowtron có xử lí mẫu

Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Mộng Sinh, Nguyễn Giằng, Nguyễn Thanh Tâm, Bùi Duy Cam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60001

Truy cập trực tuyến

12
Investigation of As, Mn and Fe fixation inside the aquifer during groundwater exploitation in the experimental system imitated natural conditions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of As, Mn and Fe fixation inside the aquifer during groundwater exploitation in the experimental system imitated natural conditions

Nguyen, Thi Kim Dung; Tran, Hong Con; Bui, Duy Cam; Yumei, Kang

ISIKNOWLEDGE; 0269-4042; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27097; http://link.springer.com/article/10.1007/s10653-011-9401-7

Truy cập trực tuyến

13
Investigation of As, Mn and Fe fixation inside the aquifer during groundwater exploitation in the experimental system imitated natural conditions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of As, Mn and Fe fixation inside the aquifer during groundwater exploitation in the experimental system imitated natural conditions

Tran, Hong Con; Bui, Duy Cam; Kang, Yumei; Nguyen, Thi Kim Dung

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30107

Truy cập trực tuyến

14
Nghiên cứu đặc trưng các chỉ tiêu hóa lý của bùn thải đô thị trước và sau khi phân hủy kỵ khí
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu đặc trưng các chỉ tiêu hóa lý của bùn thải đô thị trước và sau khi phân hủy kỵ khí

Đỗ, Quang Trung; Bùi, Duy Cam; Nguyễn, Thị Nhâm; Nguyễn, Quang Minh

2588-1140; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61358

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bui, Duy Cam
  2. Bùi, Duy Cam
  3. Bạch, Quang Dũng
  4. Nguyen, Thi Kim Dung
  5. Tran, Hong Con

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...