skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Scientific Data xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Phase contrast time-lapse microscopy datasets with automated and manual cell tracking annotations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase contrast time-lapse microscopy datasets with automated and manual cell tracking annotations

Ker, Dai Fei Elmer ; Eom, Sungeun ; Sanami, Sho ; Bise, Ryoma ; Pascale, Corinne ; Yin, Zhaozheng ; Huh, Seung-Il ; Osuna-Highley, Elvira ; Junkers, Silvina N. ; Helfrich, Casey J. ; Liang, Peter Yongwen ; Pan, Jiyan ; Jeong, Soojin ; Kang, Steven S. ; Liu, Jinyu ; Nicholson, Ritchie ; Sandbothe, Michael F. ; Van, Phu T. ; Liu, Anan ; Chen, Mei ; Kanade, Takeo ; Weiss, Lee E. ; Campbell, Phil G.

Scientific Data, 11/13/2018, 11/13/2018, Vol.5, p.180237 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2052-4463 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/sdata.2018.237

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sanami, Sho
  2. Pan, Jiyan
  3. Jeong, Soojin
  4. Van, Phu T
  5. Huh, Seung-Il

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...