skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: International Journal Of The Sociology Of Law xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sociology of Law: An Introduction

Travers, Max

International Journal of the Sociology of Law, June, 1993, Vol.21(2), p.175-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0194-6595

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law in Everyday Life

Travers, Max

International Journal of the Sociology of Law, June, 1994, Vol.22(2), p.173-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0194-6595

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dilemmas in the Courtroom: A Study of Trials of Violent Crime in the Netherlands

Travers, Max

International Journal of the Sociology of Law, March, 1999, Vol.27(1), p.119-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0194-6595

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review

Travers, Max

International Journal of the Sociology of Law, June 2001, Vol.29(2), pp.200-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0194-6595 ; E-ISSN: 1095-9262 ; DOI: 10.1006/ijsl.2000.0141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Wrongs of Tort, 2d ed

Travers, Max

International Journal of the Sociology of Law, June, 2001, Vol.29(2), p.196-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0194-6595

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crime and Morality: The Significance of Criminal Justice in Post-Modern Culture.(Book Review)

Travers, Max

International Journal of the Sociology of Law, Dec, 2002, Vol.30(4), p.307-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0194-6595

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. OneFile (GALE)  (5)
  2. IngentaConnect  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Travers, Max
  2. Travers, M
  3. Travers M.
  4. Boutellier, Hans
  5. Komter, Martha L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...