skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Software Architecture: 9th European Conference, ECSA 2015, Dubrovnik/Cavtat, Croatia, September 7-11, 2015. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Architecture: 9th European Conference, ECSA 2015, Dubrovnik/Cavtat, Croatia, September 7-11, 2015. Proceedings

Weyns, D. ; Mirandola, R. ; Crnkovic, Ivica;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Weyns, Danny (Editor) ; Mirandola, Raffaela (Editor) ; Crnkovic, Ivica (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783319237268 ; ISBN: 3319237268 ; E-ISBN: 9783319237275 ; E-ISBN: 3319237276 ; DOI: 10.1007/978-3-319-23727-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...