skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Glucagon xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DsAAV8-mediated expression of glucagon-like peptide-1 in pancreatic beta-cells ameliorates streptozotocin-induced diabetes.(ORIGINAL ARTICLE)(Report)

Riedel, M. J. ; Gaddy, D. F. ; Asadi, A. ; Robbins, P. D. ; Kieffer, T. J.

Gene Therapy, Feb, 2010, Vol.17(2), p.171(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0969-7128

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Musashi expression in β-cells coordinates insulin expression, apoptosis and proliferation in response to endoplasmic reticulum stress in diabetes

Szabat, M ; Kalynyak, T B ; Lim, G E ; Chu, K Y ; Yang, Y H ; Asadi, A ; Gage, B K ; Ao, Z ; Warnock, G L ; Piret, J M ; Kieffer, T J ; Johnson, J D

Cell death & disease, 24 November 2011, Vol.2, pp.e232 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2041-4889 ; PMID: 22113197 Version:1 ; DOI: 10.1038/cddis.2011.119

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunohistochemical characterisation of cells co-producing insulin and glucagon in the developing human pancreas.(Report)

Riedel, M. J. ; Asadi, A. ; Wang, R. ; Ao, Z. ; Warnock, G. L. ; Kieffer, T. J.

Diabetologia, Feb, 2012, Vol.55(2), p.372(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-186X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kieffer, T
  2. Asadi, A.
  3. Asadi
  4. Kieffer, T J
  5. Kieffer, Tj

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...