skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Duran, Angel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Galilean invariance of some dispersive wave equations

Duran, Angel ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios

Arxiv ID: 1201.6051

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Galilean invariance of some dispersive wave equations

Duran, Angel ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 6, 2013

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A plethora of generalised solitary gravity-capillary water waves

Clamond, Didier ; Dutykh, Denys ; Duran, Angel

Arxiv ID: 1411.5519

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A plethora of generalised solitary gravity-capillary water waves

Clamond, Didier ; Dutykh, Denys ; Duran, Angel; Duran, Angel (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 7, 2015

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient computation of capillary-gravity generalized solitary waves

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier ; Duran, Angel

Arxiv ID: 1510.06605

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient computation of capillary-gravity generalized solitary waves

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier ; Duran, Angel; Duran, Angel (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 7, 2016

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient computation of capillary-gravity generalized solitary waves

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier ; Duran, Angel; Dutykh, Denys (Editor)

Wave Motion, 01 September 2016, Vol.65, pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-2125 ; E-ISSN: 1878-433X

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient computation of capillary-gravity generalised solitary waves

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier ; Duran, Angel

Wave Motion, 2016, Vol.65, p.1(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-2125 ; DOI: 10.1016/j.wavemoti.2016.04.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the multi-symplectic structure of Boussinesq-type systems. I: Derivation and mathematical properties.(Report)

Duran, Angel ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios

Physica D: Nonlinear Phenomena, Jan 15, 2019, Vol.388, p.10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2789 ; DOI: 10.1016/j.physd.2018.11.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the multi-symplectic structure of Boussinesq-type systems. II: Geometric discretization.(Report)

Duran, Angel ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios

Physica D: Nonlinear Phenomena, 2019, Vol.397, p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2789 ; DOI: 10.1016/j.physd.2019.05.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Duran, Angel
  2. Dutykh, Denys
  3. Clamond, Didier
  4. Mitsotakis, Dimitrios
  5. Duran, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...