skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Andersson, Göran xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kundundersökning av hundsporten i Stockholm: Slutgiltig redovisning till Huddinge kommun

Andersson, Göran; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Turismvetenskap

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Professional Societal Academic Network (PSAN) of Tourism Department Partners: A Swedish Case Study Triangulated with the EU-Project TARSI

Andersson, Göran; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Turismvetenskap

Proceedings from The 23rd Nordic Symposium On Tourism And Hospitality: THE VALUES OF TOURISM 2 - 4 O c t o b e r  2 0 1 4, 2014, pp. 71-72

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainability Process and Certification in the Swedish Event Tourism Industry

Andersson, Göran; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Turismvetenskap

Journal of Environmental and Tourism Analyses, 2016, Vol. 4(1), pp. 5-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2286-3745

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...