skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Ergonomics xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ergonomic considerations in natural orifice translumenal endoscopic surgery (NOTES): a case study

Tessier, Cristina ; Zhang, Likun ; Cao, Caroline G L

Work (Reading, Mass.), 2012, Vol.41 Suppl 1, pp.4683-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1875-9270 ; PMID: 22317442 Version:1 ; DOI: 10.3233/WOR-2012-0110-4683

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of automatic image realignment on visuomotor coordination in simulated laparoscopic surgery.(Report)

Zhang, Likun ; Cao, Caroline G. L.

Applied Ergonomics, Nov, 2012, Vol.43(6), p.993(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6870

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of sleep hours and fatigue on performance in laparoscopic surgery simulators.(Report)

Olasky, Jaisa ; Chellali, Amine ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Zhang, Likun ; Miller, Amie ; De, Suvranu ; Jones, Daniel B. ; Schwaitzberg, Steven D. ; Schneider, Benjamin E. ; Cao, Caroline G. L.

Surgical Endoscopy, Sept, 2014, Vol.28(9), p.2564(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identifying Opportunities for Virtual Reality Simulation in Surgical Education: A Review of the Proceedings from the Innovation, Design, and Emerging Alliances in Surgery (IDEAS) Conference: VR Surgery

Olasky, Jaisa ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Seymour, Neal E ; Magee, J. Harvey ; Enquobahrie, Andinet ; Lin, Ming C ; Aggarwal, Rajesh ; Brunt, L. Michael ; Schwaitzberg, Steven D ; Cao, Caroline G. L ; De, Suvranu ; Jones, Daniel B

Surgical Innovation, October 2015, Vol.22(5), pp.514-521 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-3506 ; E-ISSN: 1553-3514 ; DOI: 10.1177/1553350615583559

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A hierarchical task analysis of cricothyroidotomy procedure for a virtual airway skills trainer simulator

Demirel, Doga ; Butler, Kathryn L ; Halic, Tansel ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Spindler, David ; Cao, Caroline ; Petrusa, Emil ; Molina, Marcos ; Jones, Daniel B ; De, Suvranu ; Demoya, Marc A

American journal of surgery, September 2016, Vol.212(3), pp.475-84 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1883 ; PMID: 26590044 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.amjsurg.2015.08.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cao, Caroline G L
  2. Cao, Caroline G. L.
  3. Sankaranarayanan, Ganesh
  4. De, Suvranu
  5. Cao, Caroline

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...