skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 43  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Fonder, Mark xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early School Music Instruction in Wisconsin

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, July 1988, Vol.9(2), pp.79-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006 ; E-ISSN: 2328-2525 ; DOI: 10.1177/153660068800900201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Wisconsin School Music Association and Its Contests: The Early Years

Fonder, Mark

Journal of Research in Music Education, July 1989, Vol.37(2), pp.112-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4294 ; E-ISSN: 1945-0095 ; DOI: 10.2307/3344703

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discover Your Band or Orchestra's Roots

Fonder, Mark

Music Educators Journal, September 1990, Vol.77(1), pp.40-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4321 ; E-ISSN: 1945-0087 ; DOI: 10.2307/3397794

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Band Lessons by Mail a Look at Musical Correspondence Schools of the Early Twentieth Century

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, January 1992, Vol.13(1), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006 ; E-ISSN: 2328-2525 ; DOI: 10.1177/153660069201300101

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Patrick Conway Military Band School, 1922–1929

Fonder, Mark

Journal of Research in Music Education, April 1992, Vol.40(1), pp.62-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4294 ; E-ISSN: 1945-0095 ; DOI: 10.2307/3345775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

William Billings: A Patriot's Life?

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, September 1997, Vol.19(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006 ; E-ISSN: 2328-2525 ; DOI: 10.1177/153660069701900101

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining and Realizing Your Band's Ideal Tone: Quantifing the key components of tone-balance, blend, a coustics, sonority, and chord voicing-can contribute to consistent, high-quality sound from year to year

Fonder, Mark

Music Educators Journal, November 1998, Vol.85(3), pp.22-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4321 ; E-ISSN: 1945-0087 ; DOI: 10.2307/3399141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Survey on the Impact of the Voluntary National Standards on American College and University Music Teacher Education Curricula

Fonder, Mark ; Eckrich, Donald W

Bulletin of the Council for Research in Music Education, 1999, Issue 140, p.28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-9894 ; E-ISSN: 2162-7223

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Fonder, Mark;; Fonder, Mark (Editor)

Journal of Historical Research in Music Education, October 2003, Vol.25(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006 ; E-ISSN: 2328-2525 ; DOI: 10.1177/153660060302500101

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, April 2004, Vol.25(2), pp.75-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006 ; E-ISSN: 2328-2525 ; DOI: 10.1177/153660060402500201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, October 2004, Vol.26(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006 ; E-ISSN: 2328-2525 ; DOI: 10.1177/153660060402600101

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial.(George Heller)(Editorial)(In memoriam)

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, Oct, 2004, Vol.16(1), p.1(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, April 2005, Vol.26(2), pp.77-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006 ; E-ISSN: 2328-2525 ; DOI: 10.1177/153660060502600201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, October 2005, Vol.27(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006 ; E-ISSN: 2328-2525 ; DOI: 10.1177/153660060502700101

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, April 2006, Vol.27(2), pp.69-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006 ; E-ISSN: 2328-2525 ; DOI: 10.1177/153660060602700201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial.(on Charles Leonhard )(Editorial)

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, April, 2006, Vol.17(2), p.69(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, October 2006, Vol.28(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006 ; E-ISSN: 2328-2525 ; DOI: 10.1177/153660060602800101

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial.(Editorial)

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, Oct, 2006, Vol.18(1), p.1(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, April 2007, Vol.28(2), pp.83-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006 ; E-ISSN: 2328-2525 ; DOI: 10.1177/153660060702800201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial.(National Association for Music Education)(Editorial)

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, April, 2007, Vol.18(2), p.83(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 43  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (5)
 2. 1997đến2003  (4)
 3. 2004đến2007  (13)
 4. 2008đến2012  (11)
 5. Sau 2012  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (41)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fonder, Mark
 2. Fonder, M
 3. Mark Fonder
 4. Eckrich, Donald W
 5. Colwell, Richard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...