skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Chủ đề: Industrial Organization xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Findings of the case studies (cross-case analysis)
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Findings of the case studies (cross-case analysis)

Kasper, Eric

Contributions to Management Science, Internal Research & Development Markets, pp.137-162

ISBN: 9783790817287 ; ISBN: 3790817287 ; E-ISBN: 9783790817294 ; E-ISBN: 3790817295 ; DOI: 10.1007/3-7908-1729-5_4

Toàn văn sẵn có

2
Findings of the survey
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Findings of the survey

Kasper, Eric

Contributions to Management Science, Internal Research & Development Markets, pp.163-217

ISBN: 9783790817287 ; ISBN: 3790817287 ; E-ISBN: 9783790817294 ; E-ISBN: 3790817295 ; DOI: 10.1007/3-7908-1729-5_5

Toàn văn sẵn có

3
Methodology
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methodology

Kasper, Eric

Contributions to Management Science, Internal Research & Development Markets, pp.86-136

ISBN: 9783790817287 ; ISBN: 3790817287 ; E-ISBN: 9783790817294 ; E-ISBN: 3790817295 ; DOI: 10.1007/3-7908-1729-5_3

Toàn văn sẵn có

4
Conclusions
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conclusions

Kasper, Eric

Contributions to Management Science, Internal Research & Development Markets, pp.230-254

ISBN: 9783790817287 ; ISBN: 3790817287 ; E-ISBN: 9783790817294 ; E-ISBN: 3790817295 ; DOI: 10.1007/3-7908-1729-5_7

Toàn văn sẵn có

5
Literature review
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Literature review

Kasper, Eric

Contributions to Management Science, Internal Research & Development Markets, pp.19-85

ISBN: 9783790817287 ; ISBN: 3790817287 ; E-ISBN: 9783790817294 ; E-ISBN: 3790817295 ; DOI: 10.1007/3-7908-1729-5_2

Toàn văn sẵn có

6
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Kasper, Eric

Contributions to Management Science, Internal Research & Development Markets, pp.1-18

ISBN: 9783790817287 ; ISBN: 3790817287 ; E-ISBN: 9783790817294 ; E-ISBN: 3790817295 ; DOI: 10.1007/3-7908-1729-5_1

Toàn văn sẵn có

7
Findings of the group interviews
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Findings of the group interviews

Kasper, Eric

Contributions to Management Science, Internal Research & Development Markets, pp.218-229

ISBN: 9783790817287 ; ISBN: 3790817287 ; E-ISBN: 9783790817294 ; E-ISBN: 3790817295 ; DOI: 10.1007/3-7908-1729-5_6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kasper, Eric

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...