skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Năm xuất bản: Sau 2008 xóa Chủ đề: Annan Humaniora xóa Phân loại theo LCC: D - History (general) and history of europe. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Lifestyle and Entertainment in Yangzhou
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lifestyle and Entertainment in Yangzhou

Olivová, Lucie ; Børdahl, Vibeke;; Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

NIAS Studies in Asian Topics

ISBN: 9788776940355 ; ISBN: 8776940357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Beyond the Green Myth: Borneo’s Hunter-Gatherers in the Twenty-First Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the Green Myth: Borneo’s Hunter-Gatherers in the Twenty-First Century

Sercombe, Peter ; Sellato, Bernard;; Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

NIAS Studies in Asian Topics

ISBN: 9788791114847 ; ISBN: 9788776940188 ; ISBN: 8791114845 ; ISBN: 8776940187

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Violence and Belonging: Land, Love and Lethal Conflict in the North-West Frontier Province of Pakistan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Violence and Belonging: Land, Love and Lethal Conflict in the North-West Frontier Province of Pakistan

Knudsen, Are; Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

NIAS Monographs

ISBN: 9788776940447 ; ISBN: 9788776940454 ; ISBN: 8776940446 ; ISBN: 8776940454

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...