skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cooperation and the Logic of Action

Eskola, Antti ; Kivinen, David; Clas, André (Editor)

Meta, 1990, Vol.35(2), pp.370-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-0452 ; E-ISSN: 1492-1421

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
A social and economic theory of consumption
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A social and economic theory of consumption

Ilmonen, Kaj; Sulkunen, Pekka ; Kivinen, David

ISBN: 9780230244108 ; ISBN: 0230244106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kivinen, David.
  2. Rahkonen, Keijo.
  3. Sulkunen, P.
  4. Ilmonen, Kaj
  5. Sulkunen, Pekka

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...