skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Able-Bodied Womanhood: Personal Health and Social Change in Nineteenth-Century Boston

Conway, Jill K.

The New England Journal of Medicine, Nov 3, 1988, Vol.319(18), p.1229(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Tedebrand, Lars-Göran

Health and Social Change: Disease, health and public care in the Sundsvall district 1750-1950, pp.7-13

Series ISSN: 0349-5132 ; ISSN: 0349-5132 ; ISSN: 0349-5132

Toàn văn sẵn có

3
Cured or Killed? Life-Histories for Nineteenth Century Swedish Hospital Patients
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cured or Killed? Life-Histories for Nineteenth Century Swedish Hospital Patients

Brändström, Anders

Health and Social Change: Disease, health and public care in the Sundsvall district 1750-1950, pp.25-54

Series ISSN: 0349-5132 ; ISSN: 0349-5132 ; ISSN: 0349-5132

Toàn văn sẵn có

4
Event History Analysis and Historical Demography
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Event History Analysis and Historical Demography

Broström, Göran

Health and Social Change: Disease, health and public care in the Sundsvall district 1750-1950, pp.15-24

Series ISSN: 0349-5132 ; ISSN: 0349-5132 ; ISSN: 0349-5132

Toàn văn sẵn có

5
The Impact of Antibiotics on the Incidence of and Mortality from Puerperal Sepsis in the Hospital of Sundsvall
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Antibiotics on the Incidence of and Mortality from Puerperal Sepsis in the Hospital of Sundsvall

Högberg, Ulf

Health and Social Change: Disease, health and public care in the Sundsvall district 1750-1950, pp.177-188

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health and Social Change in Russia and Eastern Europe.(Review)

Brown, Julie V.

Contemporary Sociology, March, 2000, Vol.29(2), p.424(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health and Social Change in Russia and Eastern Europe.(Review)

Roemer, Milton I.

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Jan, 2001, Vol.573, p.185(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

G. Scambler Health and Social Change: A Critical Theory.(Book Review)

Bolam, Bruce

Sociology, Nov, 2003, Vol.37(4), p.799(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health and Social Change: a Critical Theory.(Book Review)

Brunton, Anne;

Sociology of Health & Illness, March, 2004, Vol.26(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9889

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women's Health and Social Change.(Book review)

Russell, Marcia

Journal of Sociology & Social Welfare, June, 2010, Vol.37(2), p.194-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-5096

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (1)
 2. 1993đến1999  (4)
 3. 2000đến2000  (1)
 4. 2001đến2003  (2)
 5. Sau 2003  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Scambler, G.
 2. Julie V. Brown
 3. Russell, Marcia
 4. Brunton, A
 5. Brown, Julie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...