skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 94  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Ethnic Enterprise in America: Business and Welfare among Chinese, Japanese and Blacks.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Enterprise in America: Business and Welfare among Chinese, Japanese and Blacks.

Daniels, Roger ; Light, Ivan H.

International Migration Review, 24/1972, Vol.6(4), p.455 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3002830

Toàn văn sẵn có

2
Capitalism Without Capitalists: The Jains of India and the Quakers of the West. By Balwant Nevaskar. Westport, Conn., Greenwood Publishing Corporation, 1971. Pp. xxii + 235. $11.50.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capitalism Without Capitalists: The Jains of India and the Quakers of the West. By Balwant Nevaskar. Westport, Conn., Greenwood Publishing Corporation, 1971. Pp. xxii + 235. $11.50.

Light, Ivan

Business History Review, 1972, Vol.46(3), pp.401-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-6805 ; E-ISSN: 2044-768X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3112766

Toàn văn sẵn có

3
Ethnic enterprise in America business and welfare among Chinese, Japanese, and Blacks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic enterprise in America business and welfare among Chinese, Japanese, and Blacks

Light, Ivan Hubert

ISBN: 0520017382

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political uses of "the yellow peril"

Light, Ivan

Monthly Labor Review (pre-1986), Jul 1972, Vol.95(000007), p.61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00981818 ; E-ISSN: 19374658

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capitalism without Capitalists: The Jains of India and the Quakers of the West

Light, Ivan

Business History Review (pre-1986), Autumn 1972, Vol.46(000003), p.401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076805 ; E-ISSN: 2044768X

Toàn văn sẵn có

6
Ethnic Enterprise in America: Business and Welfare among Chinese, Japanese and Blacks.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Enterprise in America: Business and Welfare among Chinese, Japanese and Blacks.

Light, Ivan ; Light, Ivan H.

International Migration Review, 22/1973, Vol.7(2), p.219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3002452

Toàn văn sẵn có

7
Manpower Movements and Labor Markets.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manpower Movements and Labor Markets.

Light, Ivan ; Kayser, Bernard

International Migration Review, 21/1973, Vol.7(1), p.82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3002500

Toàn văn sẵn có

8
Book Review: Manpower Movements and Labour Markets (Book review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Manpower Movements and Labour Markets (Book review)

Light, Ivan

International Migration Review, 03/1973, Vol.7(1), pp.82-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183 ; E-ISSN: 1747-7379 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/019791837300700111

Toàn văn sẵn có

9
Ethnic Enterprise in America: Business and Welfare Among Chinese, Japanese, and Blacks.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Enterprise in America: Business and Welfare Among Chinese, Japanese, and Blacks.

Leventman, Seymour ; Light, Ivan H.

Contemporary Sociology, 05/1973, Vol.2(3), p.318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2064205

Toàn văn sẵn có

10
Book Review: Ethnic Enterprise in America: Business and Welfare among Chinese, Japanese and Blacks (Book review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Ethnic Enterprise in America: Business and Welfare among Chinese, Japanese and Blacks (Book review)

Light, Ivan

International Migration Review, 06/1973, Vol.7(2), pp.219-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183 ; E-ISSN: 1747-7379 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/019791837300700229

Toàn văn sẵn có

11
Ethnic Enterprise in America
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Enterprise in America

Haskell, Mark A. ; Light, Ivan H.

Journal of Marriage and the Family, 08/1974, Vol.36(3), p.644 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222445 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/350743

Toàn văn sẵn có

12
From Vice District to Tourist Attraction: The Moral Career of American Chinatowns, 1880-1940
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Vice District to Tourist Attraction: The Moral Career of American Chinatowns, 1880-1940

Light, Ivan

Pacific Historical Review, 08/1974, Vol.43(3), pp.367-394 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00308684 ; E-ISSN: 15338584 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3638262

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reassessments of sociological history C. Wright Mills and the power elite

Light, Ivan

Theory and Society, 1974, Vol.1(3), pp.361-374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-2421 ; E-ISSN: 1573-7853 ; DOI: 10.1007/BF00815494

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protest or work dilemmas of the tourist industry in American Chinatowns

Light, Ivan; Wong, Charles Choy

The American journal of sociology [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9602

Toàn văn sẵn có

15
The World of the Urban Working Class. Marc Fried
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The World of the Urban Working Class. Marc Fried

Light, Ivan

American Journal of Sociology, 03/1975, Vol.80(5), pp.1248-1252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9602 ; E-ISSN: 1537-5390 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/225963

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The World of the Urban Working Class. (Book Review)

Light, Ivan

American Journal of Sociology, 01 March 1975, Vol.80(5), pp.1248-1252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/225963

Toàn văn sẵn có

17
Protest or Work: Dilemmas of the Tourist Industry in American Chinatowns
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protest or Work: Dilemmas of the Tourist Industry in American Chinatowns

Light, Ivan ; Wong, Charles Choy

American Journal of Sociology, 05/1975, Vol.80(6), pp.1342-1368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9602 ; E-ISSN: 1537-5390 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/225994

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protest or Work: Dilemmas of the Tourist Industry in American Chinatowns

Light, Ivan ; Wong, Charles Choy

American Journal of Sociology, 01 May 1975, Vol.80(6), pp.1342-1368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/225994

Toàn văn sẵn có

19
Chinese Americans. Stanford M. Lyman
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Americans. Stanford M. Lyman

Light, Ivan

American Journal of Sociology, 09/1975, Vol.81(2), pp.432-435 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9602 ; E-ISSN: 1537-5390 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/226088

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Americans. (Book Review)

Light, Ivan

American Journal of Sociology, 01 September 1975, Vol.81(2), pp.432-435 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/226088

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 94  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (81)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (25)
 2. 1980đến1987  (14)
 3. 1988đến1995  (21)
 4. 1996đến2003  (19)
 5. Sau 2003  (15)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (86)
 2. French  (2)
 3. Spanish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Light, Ivan
 2. Ivan Light
 3. Light, I
 4. Der-Martirosian, Claudia
 5. Light, Ivan H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...