skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 154  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELEKTRODEN-IONISIERUNGSVORRICHTUNG UND -VERFAHREN
PROCEDE ET APPAREIL D'ELECTRODEIONISATION
ELECTRODE IONIZATION APPARATUS AND METHOD

Liang, LI-Shiang ; Jha, Anil ; Arba, John, W ; Dupont, Stephane ; Wang, Lu ; Gifford, Joseph D

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrodeionization device and methods of use

Arba John W ; Liang LI-Shiang ; Gifford Joseph D ; Atnoor Devendra ; Wood Jonathan H

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPAREIL D'ELECTRODEIONISATION ET METHODES D'UTILISATION
ELECTRODEIONIZATION DEVICE AND METHODS OF USE

Wood, Jonathan H ; Atnoor, Devendra ; Gifford, Joseph D ; Liang, LI-Shiang ; Arba, John W

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPAREIL D'ÉLECTRODÉIONISATION ET MÉTHODES D'UTILISATION
ELECTRODEIONIZATION DEVICE AND METHODS OF USE

Arba, John, W ; Liang, LI-Shiang ; Gifford, Joseph, D ; Atnoor, Devendra ; Wood, Jonathan, H

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEME ET PROCEDE DE TRAITEMENT DE L'EAU
WATER TREATMENT SYSTEM AND PROCESS

Zoccolante, Gary, V ; Rothenberg, Bruce ; Wood, Jonathan, H ; Gifford, Joseph, D ; Jha, Anil, D

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrodeionization device and methods of use

Arba John W ; Liang LI-Shiang ; Gifford Joseph D ; Atnoor Devendra ; Wood Jonathan H

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrodeionization device and methods of use

Arba, John W ; Liang, Li-Shiang ; Gifford, Joseph D ; Atnoor, Devendra ; Wood, Jonathan H; Usfilter Corporation (Corporate Author)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water treatment system and process

Zoccolante Gary V ; Rothenberg Bruce ; Wood Jonathan H ; Gifford Joseph D ; Jha Anil D

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN ZUR VERWENDUNG EINER ELEKTRODEIONISATIONSVORRICHTUNG
MÉTHODES D'UTILISATION D'UN APPAREIL D'ÉLECTRODÉIONISATION
METHOD OF USING AN ELECTRODEIONIZATION DEVICE

Arba, John, W ; Liang, LI-Shiang ; Gifford, Joseph, D ; Atnoor, Devendra ; Wood, Jonathan, H

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEME ET PROCEDE DE TRAITEMENT DE L'EAU
WATER TREATMENT SYSTEM AND PROCESS

Zoccolante, Gary, V ; Rothenberg, Bruce ; Wood, Jonathan, H ; Gifford, Joseph, D ; Jha, Anil, D

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrodeionization device and methods of use

Arba John W.,Liang LI-Shiang,Gifford Joseph D.,Atnoor Devendra,Wood Jonathan H

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRAITEMENT D'EAU À POTENTIEL À PETITE ÉCHELLE
LOW SCALE POTENTIAL WATER TREATMENT

Gifford, Joseph, D ; Arba, John, W ; Freydina, Evgeniya ; Jha, Anil, D ; Liang, LI-Shiang ; Wang, Lu

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTRODEIONI ZATION APPARATUS AND LOW SCALE POTENTIAL WATERTREATMENT

Jha, Anil D ; Freydina, Evgeniya ; Arba, John W ; Gifford, Joseph D ; Liang, LI-Shiang ; Wang, Lu

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPAREIL D'ELECTRODESIONISATION ET TRAITEMENT DE L'EAU AVEC POTENTIEL ELECTRIQUE FAIBLE
ELECTRODEIONIZATION APPARATUS AND LOW SCALE POTENTIAL WATER TREATMENT

Gifford, Joseph D ; Arba, John W ; Freydina, Evgeniya ; Jha, Anil D ; Liang, LI-Shiang ; Wang, Lu

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

WASSERAUFBEREITUNG DURCH INTERMITTIERENDE DESINFEKTION
PROCÉDÉ DE TRAITEMENT DE L'EAU PAR UNE DÉSINFECTION INTERMITTENTE
WATER TREATMENT PROCESS BY INTERMITTENT SANITIZATION

Zoccolante, Gary, V ; Rothenberg, Bruce ; Wood, Jonathan, H ; Gifford, Joseph, D ; Jha, Anil, D

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOW SCALE POTENTIAL WATER TREATMENT

Gifford Joseph D ; Arba John W ; Freydina Evgeniya ; Jha Anil D ; Liang LI-Shiang ; Wang Lu

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRAITEMENT D'EAU À POTENTIEL À PETITE ÉCHELLE
ELECTRODEIONI ZATION APPARATUS AND LOW SCALE POTENTIAL WATER TREATMENT

Gifford, Joseph, D ; Arba, John, W ; Freydina, Evgeniya ; Jha, Anil, D ; Liang, LI-Shiang ; Wang, Lu

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIFS ET PROCEDES DE GENERATION D'ACIDE ET DE BASE
DEVICES AND METHODS FOR ACID AND BASE GENERATION

Gifford, Joseph D ; Freydina, Evgeniya

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIFS ET PROCÉDÉS DE GÉNÉRATION D'ACIDE ET DE BASE
DEVICES AND METHODS FOR ACID AND BASE GENERATION

Gifford, Joseph, D ; Freydina, Evgeniya

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRAITEMENT DE L'EAU IMPLIQUANT UN POTENTIEL ÉLECTRIQUE FAIBLE
LOW SCALE POTENTIAL WATER TREATMENT

Gifford, Joseph, D ; Arba, John, W

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 154  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (8)
 2. 2007đến2009  (24)
 3. 2010đến2012  (38)
 4. 2013đến2016  (66)
 5. Sau 2016  (18)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (150)
 2. French  (55)
 3. German  (26)
 4. Chinese  (18)
 5. Korean  (8)
 6. Polish  (1)
 7. Spanish  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gifford Joseph D
 2. Liang, Li-Shiang
 3. Gifford, Joseph D
 4. Liang LI-Shiang
 5. Salvo Lawrence J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...