skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and predictors of distress in women taking part in surgical continuity of care for breast cancer: A cohort study.(Clinical report)

Jorgensen, L. ; Laursen, B. S. ; Garne, J. P. ; Sherman, K. A. ; Sogaard, M.

European Journal of Oncology Nursing, June, 2016, Vol.22, p.30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1462-3889 ; DOI: 10.1016/j.ejon.2016.01.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Laursen, B. S.
  2. Sogaard, M.
  3. Garne, J.P
  4. Søgaard, M.
  5. Sherman, K. A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...