skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kiesel, Andrea xóa Chủ đề: Female xóa Nhan đề tạp chí: Cognitive, affective & behavioral neuroscience xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance monitoring and the causal attribution of errors

Steinhauser, Marco ; Kiesel, Andrea

Cognitive, affective & behavioral neuroscience, September 2011, Vol.11(3), pp.309-20 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1531-135X ; PMID: 21573741 Version:1 ; DOI: 10.3758/s13415-011-0033-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Steinhauser, M
  2. Kiesel, Andrea
  3. Kiesel, A
  4. Steinhauser, Marco

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...