skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Chủ đề: Humans xóa Chủ đề: Lyme Disease xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of climate change on vector-borne disease risk in the UK

Medlock, Jolyon M. ; Leach, Steve A.

The Lancet Infectious Diseases, June, 2015, Vol.15(6), p.721(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-3099

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Leach, SA
  2. Leach, Steve A.
  3. Medlock, Jolyon M.
  4. Medlock, Jm

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...