skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Chủ đề: Influenza, Human xóa Chủ đề: Influenza A xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Time Lines of Infection and Disease in Human Influenza: A Review of Volunteer Challenge Studies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time Lines of Infection and Disease in Human Influenza: A Review of Volunteer Challenge Studies

Carrat, Fabrice ; Vergu, Elisabeta ; Ferguson, Neil M. ; Lemaitre, Magali ; Cauchemez, Simon ; Leach, Steve ; Valleron, Alain-Jacques

American Journal of Epidemiology, 4/1/2008, 04/01/2008, Vol.167(7), pp.775-785 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9262 ; E-ISSN: 1476-6256 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/aje/kwm375

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Oxford University Press (CrossRef)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Carrat, F.
  2. Vergu, Elisabeta
  3. Leach, S.
  4. Ferguson, Neil M.
  5. Valleron, Alain-Jacques

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...