skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước2002 xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Improving the Effectiveness of Web Caching
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the Effectiveness of Web Caching

Menaud, Jean-Marc ; Issarny, Valérie ; Banâtre, Michel

Advances in Distributed Systems LNCS - Lecture Notes in Computer Science, Advances in Distributed Systems, pp.375-401

ISBN: 9783540671961 ; ISBN: 354067196X ; DOI: 10.1007/3-540-46475-1_16

Toàn văn sẵn có

2
Quality of Service and Electronic Newspaper: The Etel Solution
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality of Service and Electronic Newspaper: The Etel Solution

Issarny, Valérie ; Banâtre, Michel ; Charpiot, Boris ; Menaud, Jean-Marc

Advances in Distributed Systems LNCS - Lecture Notes in Computer Science, Advances in Distributed Systems, pp.472-496

ISBN: 354067196X ; ISBN: 9783540671961 ; DOI: 10.1007/3-540-46475-1_20

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Issarny, Valérie
  2. Menaud, Jean-Marc
  3. Banâtre, Michel
  4. Charpiot, Boris

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...