skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Lippincott Williams & Wilkins Journals (Wolters Kluwer Health) xóa Nhan đề tạp chí: Annals of surgery xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gastroesophageal Scintigraphy to Assess the Severity of Gastroesophageal Reflux Disease

Menin, A., Richard ; Malmud, S., Leon ; Petersen, P., Robert ; Maier, P., Willis ; Fisher, S., Robert

Annals of Surgery, 1980, Vol.191(1), pp.66-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Petersen, R.P.
  2. Maier, P., Willis
  3. Petersen, Robert P.
  4. Fisher, Robert S.
  5. Maier, W.P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...