skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Tác giả/ người sáng tác: Spasowska-Czarny, Hanna xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wywłaszczenie a nowe regulacje Prawa geologicznego i górniczego

Spasowska-Czarny, Hanna

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G – Ius, 2017, Vol.64(1), pp.189-207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0458-4317 ; E-ISSN: 2449-8505

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Spasowska-Czarny, Hanna

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...