skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Dorussen, Han xóa Chủ đề: Peacekeeping xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing Mistrust: An Analysis of Cooperation with UN Peacekeeping in Africa

Ruggeri, Andrea ; Gizelis, Theodora-Ismene ; Dorussen, Han

The Journal of Conflict Resolution, Jun 2013, Vol.57(3), p.387 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220027 ; E-ISSN: 15528766 ; DOI: 10.1177/0022002712448906

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Into the lion’s den: Local responses to UN peacekeeping
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Into the lion’s den: Local responses to UN peacekeeping

Dorussen, Han ; Gizelis, Theodora-Ismene

Journal of Peace Research, 11/2013, Vol.50(6), pp.691-706 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343313484953

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standing alongside your friends: network centrality and providing troops to UN peacekeeping operations.(Special Issue on Networked International Politics)

Ward, Hugh ; Dorussen, Han

Journal of Peace Research, 2016, Vol.53(3), pp.392-408 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dorussen, H
  2. Dorussen, Han
  3. Gizelis, T.-I.
  4. Gizelis, Theodora-Ismene
  5. Ruggeri, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...