skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Health Reference Center Academic (Gale) xóa Chủ đề: Soil Properties xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Subashchandrabose, Suresh Ramraj xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mercury alters the bacterial community structure and diversity in soil even at concentrations lower than the guideline values.(Environmental Biotechnology)

Mahbub, Khandaker Rayhan ; Subashchandrabose, Suresh Ramraj ; Krishnan, Kannan ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Applied Microbiology and Biotechnology, 2017, Vol.101(5), p.2163(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0175-7598 ; DOI: 10.1007/s00253-016-7965-y

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Complete  (1)
  2. ABI/INFORM Global  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Subashchandrabose, Suresh Ramraj
  2. Mahbub, Khandaker Rayhan
  3. Megharaj, Mallavarapu
  4. Subashchandrabose, Suresh
  5. Naidu, Ravi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...