skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Anesthesiology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
PROTAMINE-SPECIFIC IgE ANTIBODIES AS PREDICTORS OF ADVERSE REACTIONS IN INSULIN DEPENDENT DIABETIC PATIENTS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROTAMINE-SPECIFIC IgE ANTIBODIES AS PREDICTORS OF ADVERSE REACTIONS IN INSULIN DEPENDENT DIABETIC PATIENTS

Nyhan, D. ; Weiss, M. ; Chen, B. ; Blanck, T. ; Harrow, J. ; Levy, J. ; Roizen, M. ; Adkinson, F. ; Hirshman, C.

Anesthesiology, 1988, Vol.69(Supplement), p.A9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000542-198809010-00009

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROTAMINE-SPECIFIC IgE ANTIBODIES AS PREDICTORS OF ADVERSE REACTIONS IN INSULIN DEPENDENT DIABETIC PATIENTS

Nyhan, D. ; Weiss, M. ; Chen, B. ; Blanck, T. ; Harrow, J. ; Levy, J. ; Roizen, M. ; Adkinson, F. ; Hirshman, C.

Anesthesiology, 1988, Vol.69(3A Suppl), pp.A9-A9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022

Toàn văn sẵn có

3
APPROXIMATE ENTROPY, A NONLINEAR STATISTIC, DETECTS EFFECTS OF OPIOID ANESTHESIA ON HEART RATE VARIABILITY
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPROXIMATE ENTROPY, A NONLINEAR STATISTIC, DETECTS EFFECTS OF OPIOID ANESTHESIA ON HEART RATE VARIABILITY

Storella, R. J. ; Kandell, R. B. ; Polansky, M. ; Harrow, J. C.

Anesthesiology, 1994, Vol.81(SUPPLEMENT), p.A151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000542-199409001-00150

Toàn văn sẵn có

4
Does Extramedullary-guided Total Knee Arthroplasty Reduce Embolic Showers?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does Extramedullary-guided Total Knee Arthroplasty Reduce Embolic Showers?

Parmet, J. L. ; Harrow, J. ; Pharo, G. ; Collins, L. ; Keykhah, M. ; Okum, G.

Anesthesiology, 1994, Vol.81(SUPPLEMENT), p.A1218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000542-199409001-01217

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Harrow, J.
  2. Levy, J.
  3. Chen, B.
  4. Nyhan, D.
  5. Hirshman, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...