skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influx of Zimbabweans into South Africa: a crisis of governance that spills over

de Jager, Nicola ; Musuva, Catherine

Africa Review, 02 January 2016, Vol.8(1), pp.15-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0974-4053 ; E-ISSN: 0974-4061 ; DOI: 10.1080/09744053.2015.1089013

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influx of Zimbabweans into South Africa: a crisis of governance that spills over

de Jager, Nicola ; Musuva, Catherine

Africa Review, 02 July 2016, Vol.8(2), pp.197-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0974-4053 ; E-ISSN: 0974-4061 ; DOI: 10.1080/09744053.2015.1117769

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Musuva, Catherine
  2. De Jager, Nicola
  3. Musuva, C.
  4. de Jager, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...