skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Lavoisier SAS (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Améliorer la recherche de vérité en exploitant la connaissance de domaines via les ontologies et les règles d'association
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Améliorer la recherche de vérité en exploitant la connaissance de domaines via les ontologies et les règles d'association

Beretta, Valentina ; Ranwez, Sylvie ; Harispe, Sébastien ; Mougenot, Isabelle

Revue d'intelligence artificielle, 06/28/2018, Vol.32(3), pp.373-405 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0992499X ; DOI: http://dx.doi.org/10.3166/ria.32.373-405

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Beretta, Valentina
  2. Harispe, Sébastien
  3. Ranwez, Sylvie
  4. Mougenot, Isabelle

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...