skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Gallium arsenide semiconductors xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
GaAs high-speed devices : physics, technology, and circuit applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

GaAs high-speed devices : physics, technology, and circuit applications

Chang C. Y.; Kai Francis

New York : Wiley, c1994. - (621.381 CHA 1994) - ISBN047185641X (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chang C. Y.
  2. Kai Francis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...