skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Biological Cybernetics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating centre of mass stabilisation as the goal of posture and movement coordination during human whole body reaching

Stapley, P ; Pozzo, T ; Grishin, A ; Papaxanthis, C

Biological cybernetics, February 2000, Vol.82(2), pp.161-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-1200 ; PMID: 10664103 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stapley, P
  2. Pozzo, Thierry
  3. Grishin, Alexander
  4. Papaxanthis, C
  5. Papaxanthis, Charalambos

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...